nguyentiendat3618 9/14/2023 2:31:09 PM

You will hear three texts twice. Choose the correct option (a-d). (Bạn sẽ nghe băng hai lần. Chọn phương án đúng a-d)
1. What is the speaker giving advice about? (Người nói đưa ra lời khuyên về gì?)
a. making life decisions (đưa ra quyết định trong cuộc sống)
b. studying for tests (học để kiểm tra)
c. improving your work (cải thiện công việc của bạn)
d. planning your time (lập kế hoạch thời gian của bạn)
 
2. What is true about Amy? (Điều gì là sự thật về Amy?)
a. She's leaving her family. (Cô ấy rời xa gia đình)
b. She's starting work (Cô ấy đang bắt đầu công việc)
c. She's leaving her hometown. (Cô ấy rời khỏi quê nhà)
d. She's going on holiday. (Cô ấy đang đi nghỉ)
 
3. The presenter is asking for opinions about (Người nói đang hỏi ý kiến ​​về)
a. a news story. (một tin tức)
b. a holiday. (một kỳ nghỉ)
c. a charity. (một chuyến tình nguyện)
d. a new lottery. (vé số)