hieudtt.hbo 9/14/2023 2:21:07 PM

You will hear four speakers talk about entertainment. Match sentences A-E with recordings 1-4. There is one extra sentence. (Bạn sẽ nghe bốn người nói về giải trí. Ghép câu A-E với đoạn 1-4. Có một câu bị thừa)
A. We learn about somebody's life. (Chúng ta học về cuộc sống của ai đó)
B. The speaker is making an appointment to competitors. (Người nói đặt hẹn với người dự thi)
C. The speaker is still studying at school. (Người nói vẫn đang học ở trường)
D. We learn about the history of some popular stories. (Chúng ta học về lịch sử của một vài câu chuyện nổi tiếng)
E. The speaker is describing a festival. (Người nói miêu tả một lễ hội)