Cách bấm máy tính nguyên hàm: Phân dạng bài tập & ví dụ (lớp 12)
7/19/2023 2:33:37 PM
duotnq ...

Dạng 1. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)

Cú pháp bấm:

         

Cú pháp: Cú pháp tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)

Trong đó:

(A): gíá trị của f(x) tại x = A (A là hằng số bất kỳ thuộc tập xác định và A lấy giá trị bé 0,1; 0,2; 0,3; …; 1; 1,1)

F(x): các kết quả nguyên hàm.

Bài tập vận dụng:

Câu 1.  bằng

A. 

B. 

C. 

D. 

Hướng dẫn giải

⟹ Chọn C

Bước 1:

Nhập: 

Bước 2:

Gán x = A = 1 hoặc 0,1 ( bấm CALC → A) cho kết quả khác 0 ta loại ngay đáp án đó ⇒ Loại A

Thay F(x) bởi đáp án B và gán A như trên ta nhận kết quả khác 0 ⇒ Loại B

Thay F(x) bởi đáp án C và gán A như trên ta nhận kết quả bằng 0; để chắc chắn kiểm tra thêm vài giá trị của A như 0; 0,2; 0,5; 1 ⇒ ⟹ Chọn C. ( Không nên gán x = A giá trị quá lớn máy sẽ chửi đấy)

Câu 2. ∫x.sinx.cosx dx bằng

A. 

B. 

C. 

D. 

Hướng dẫn giải

Gán A = 0,1 Cho kết quả bằng 0 – kiểm tra vài giá trị khác như 0,2; 0,3; 0,5 ta nhận kết quả đều bằng 0

⟹ Chọn A

Câu 3.  bằng.

A. 

B. 

C. 

D. 

Hướng dẫn giải

 → Gán A = 0,1 nhận kết quả khác 0 ⇒ loại đáp án A

  → Gán A = 0,1 nhận kết quả bằng 0 ⇒ chọn đáp án B

 Chọn B

Dạng 2. Tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(x0) = M

Cú pháp bấm:

Cú pháp tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) biết F(x0) = M

Bài tập vận dụng:

Câu 1. Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số , biết 

A. 

B. 

C. 

D. 

Hướng dẫn giải

 → Gán A = 0,1; 1 đều nhận kết quả khác 0 ⇒ loại đáp án A

 → Gán A = 0,1; 1 nhận kết quả bằng 0, kiểm tra thêm ⇒ chọn đáp án D

⟹ Chọn D

Câu 2. Tìm 1 nguyên hàm F(x) của hàm số , thỏa 

A. 

B. 

C. 

D. 

Hướng dẫn giải

  → Gán A = 0; 0,1 nhận kết quả khác 0 ⇒ loại đáp án A

 → Gán A = 0; 0,1; 2 nhận kết quả 0 ⇒ chọn đáp án B

⟹ Chọn B

Dạng 3. Tính tích phân:  (Trong các đáp án đều là số vô tỷ: dạng căn, số e, số π các bạn nên bấm máy ghi nhận lại các các kết quả trên)

Cú pháp bấm:

Cú pháp tính tích phân mà đáp án đều là các số vô tỉ

Bài tập vận dụng:

Câu 1.  bằng

A. 

B. 

C. 

D. 

⟹ Chọn D

Câu 2.  bằng

A. 

B. 

C. 

D. 

Hướng dẫn giải

⟹ Chọn B

Câu 3.  bằng

A. 

B. 

C. 

D. 

⟹ Chọn C

Câu 4. 

A. 

B. 

C. 

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...